Jednostka Wojskowa FORMOZA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 4026 z siedzibą w Gdyni, 81-103, rondo Bitwy pod Oliwą 1.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Jednostki Wojskowej Nr 4026 – 4026.iod@ron.mil.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8
  oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust 1 ustawy o Prawie zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków
  wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Nie przysługuje Pani/Panu:

-        w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,c,d, lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych,

-        w związku z art. 20 RODO - prawo do przenoszenia danych osobowych

-        w związku z art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO;

10.    Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy o Prawie zamówień publicznych.

11.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

 

 

 

Kontakt

Jednostka Wojskowa FORMOZA
rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia Oksywie
tel. 261266894
fax. 261266669

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.